Apríl mesiac lesov

V apríli si pripomíname dôležitosť lesov, ktoré sú pľúcami našej planéty. Lesy pokrývajú viac ako tretinu celkového územia Európy a sú neoceniteľným zdrojom biodiverzity, vody, potravín a surovín. Okrem toho hrájú kľúčovú úlohu v boji proti klimatickej zmene tým, že absorbujú obrovské množstvo uhlíka z atmosféry.

Banskobystrický región je známy svojimi rozsiahlymi lesnými plochami, je významným príkladom toho, ako lesy prispievajú nielen k ochrane biodiverzity a znižovaniu dopadov klimatickej zmeny, ale aj k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu. Lesy v tomto regióne sú domovom pre množstvo druhov flóry a fauny, poskytujú rekreačné priestory pre obyvateľstvo a sú základom pre lokálny lesný a drevársky priemysel.

Európska únia si uvedomuje význam ochrany a udržateľného hospodárenia s lesmi. Ako súčasť Európskej zelenej dohody a Stratégie biodiverzity na rok 2030, EU zavádza opatrenia na obnovu poškodených ekosystémov, zvyšovanie biodiverzity a podporu udržateľného lesného hospodárstva.

Na Slovensku EU podporuje lesy prostredníctvom viacerých programov a projektov. Jedným z nich je program LIFE, ktorý financuje projekty zamerané na ochranu prírody a biodiverzity, vrátane projektov na ochranu a obnovu lesov. Ďalším dôležitým nástrojom je Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD), ktorý podporuje udržateľné lesné hospodárstvo, obnovu lesov poškodených prírodnými katastrofami a investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

V apríli, mesiaci lesov, je dôležité pripomenúť si, že ochrana a udržateľné využívanie lesov vyžaduje spoločné úsilie na všetkých úrovniach - od miestnych komunít po celosvetové iniciatívy. V Banskobystrickom regióne a na celom Slovensku máme možnosť ukázať, ako môže byť toto úsilie úspešné, a prispieť tak nielen k ochrane našej planéty, ale aj k prosperite našej spoločnosti.

Uvedomme si v apríli a po celý rok dôležitosť lesov pre naše životné prostredie, ekonomiku a spoločnosť, a spoločne pracujme na ich ochrane a udržateľnom využívaní pre budúce generácie.